הקדמה

ברוכים הבאים לאתר הבית של "נקודת ציון" המופעל ע"י נקודת ציון – לחיזוק ושימור מורשת חיילי\ ות צה"ל לדורותיהם )ע"ר
580728046 ;להלן: "האתר" ו"העמותה" בהתאמה(.
השימוש באתר, ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים שהוא מציע, מעיד על הסכמתך לתנאים אלה וכן לתנאים נוספים
המופיעים באתר, לרבות מדיניות הפרטיות וכן הוראות וכללים נוספים שייתכן ויוצגו בפנייך במהלך השימוש באתר ובתנאי
שימוש אלה )יחדיו: "המסמכים המחייבים"(.
המסמכים המחייבים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם פונים וחלים על כל המינים.
הנך מתבקש לקרוא את המסמכים המחייבים בקפידה, שכן הם מגדירים את זכויותיך וחובותיך ביחס לשימוש באתר .
המסמכים המחייבים חלים על השימוש באתר באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר )דוגמת טלפונים חכמים, שעונים
חכמים, מחשבי לוח למיניהם וכיו" ב(.
במסמכים המחייבים משמעות המונח "תוכן" או "תכנים" היא כל תוכן מילולי )Textual ,)חזותי )Visual ,)קולי )Audio )או כל
שילוב שלהם ) כגון סרטוני וידאו אודיו- ויזואליים( או חלק מהם וכן עיצובם , עיבודם, עריכתם ודרך הצגתם.

על האתר בקליפת אגוז

באתר תוכל למצוא עדויות וזכרונות של חיילי צה"ל שאינם משרתים עוד בשירות סדיר או בשירות קבע )"חיילי צה"ל"(, וכן
להעלות תכנים מקוריים ולשתף זכרונות משירותך הצבאי. האתר מהווה פלטפורמה חברתית דיגיטלית המאפשרת לחיילי צה"ל
לדורותיהם לחלוק את סיפורם האישי ולרקום יחד רשת מלאה של עדויות אותנטיות ואמינות.
לעמותה מסור שיקול הדעת הבלעדי להחליט אילו תכנים יוצגו באתר, משך הזמן בהם יוצגו, מה יהיה מיקומם ועיצובם וכל עניין
אחר הקשור בהם.
העמותה עשויה לאפשר דרך האתר אינטראקציה עם רשתות חברתיות ושירותים מקוונים שונים. השימוש ברשתות חברתיות
כאמור, או כל שירות מקוון אחר, נעשה על אחריותך בלבד ומטבעו הוא כפוף למסמכים המשפטיים )כגון תנאי השימוש ומדיניות
הפרטיות( המסדירים את פעילותם של השירותים הללו ) שאינם מטעמה של העמותה (.

השימוש באתר
אתה רשאי להשתמש באתר ולצפות בתכניו בהתאם לכללים המפורטים להלן ורק אם גילך עולה על 16 .עם זאת, אתה רשאי
ליצור פרופיל באתר ולהעלות תכנים אל האתר רק אם גילך עולה על 18 .אין להשתמש באתר, בתכניו ובשירותיו באופן אחר
מהמפורט בכללים שלהלן, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת של העמותה לכך, מראש בכתב, ובכפוף לתנאי אותה
הסכמה )ככל שתינתן( –
הנך רשאי להשתמש באתר לצרכים פרטיים בלבד, ולמטרות שאינן מסחריות, אלא אם צוין במפורש אחרת;
אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להעתיק ולהשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מהאתר, לרבות באתרים וביישומים
אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת;
אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Robots, Crawlers וכדומה, לשם חיפוש,
סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט,
אוסף או מאגר שיכילו תכנים או מידע מהאתר;
אין לקשר לאתר ולתכנים מכל מקור המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים
לחוק, או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק;
העמותה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים שמקורם באתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים
בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים , שנעשו על ידך ומתחייב
לשפות את העמותה בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך .

מסירת פרטים והעלאת תכנים
פתיחת פרופיל באתר כרוכה ברישום ומסירת פרטים אישיים ומזהים, כגון שם מלא, כתובת דוא"ל פעילה ופרטים נוספים לפי
הצורך.
ייתכן ובמהלך מסירת הפרטים כאמור תידרש לאשר באופן פעיל ומפורש את הסכמתך לתנאי המסמכים המחייבים או חלק
מהם. תוכל להשלים את הרישום בכל אחד מהמקרים האלה לאחר מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ולאחר שהתקבלה
הסכמתך לכל המסמכים המחייבים, או לאילו מהם.
עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש במלוא תכונות
האתר.
מובהר כי השימוש שלך באתר, ההשתתפות שלך בו, מסירת תכנים על-ידך לאתר )ככל שתמסור(, וכל שימוש של החברה
בתכנים שמסרת, לא יזכו אותך בתמורה כספית או טובת הנאה אחרת כלשהי.
העמותה מעודדת את חופש הביטוי ואת קיומם של תכנים עניינים באתר, תוך השתתפות פעילה שלך ושל יתר משתמשי האתר
בו. בה בעת, על מנת לאפשר את קיומו של שיח תרבותי וענייני ולמנוע ניצול לרעה של האפשרויות הפתוחות להתבטא באתר,
או להשתמש בשירותיו, רשאית העמותה לבדוק את התכנים לפני ואחרי פרסומם באתר. בדיקות כאלה תעשינה אך ורק כדי
לנסות למנוע פרסום תכנים שהם בלתי חוקיים על פניהם, או בלתי ראויים מסיבה אחרת.
בהעלאת תכנים לאתר, אתה מעניק לעמותה אישור בלתי מוגבל בזמן ובמקום, להשתמש בתכנים שהעלית, לרבות אך לא רק
במסגרת פרסום האתר בפלטפורמות שונות. אם אתה מעוניין שהתוכן שהעלית לאתר יוסר ממנו ו מפרסומים הקשורים אליו,
אנא פנה אלינו בכתובת הדוא"ל org.zion-nekudat@info , תוך ציון שמך המלא, התוכן שאתה מעוניין שיוסר, ותאריך העלאת
התוכן – ככל שידוע.
תכנים האסורים לפרסום באתר
אתה אחראי לתוכן שאתה מוסר לאתר. עליך להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים והולמים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד,
עליך להימנע מלמסור לפרסום באתר, או באמצעות האתר –
• תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף;
• תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן – לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;
• תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה;
• תוכן הנוגע לקטינים או מזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
• כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב )וירוס(, לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים
)Worms ,)ואנדלים )Vandals ,)יישומים מזיקים )Applications Malicious )וכיו"ב;
• סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או
שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
• תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב;
• תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;
• תוכן בעל אופי טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;
• תוכן שיש בו גזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה,
נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי, או שהוא מעודד לאחת מאלה;
• תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או העלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;
• תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי;
• תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.
דיווח על תוכן בלתי הולם
העמותה מעודדת ומקפידה על שיח פורה ותרבותי באתר, תוך שימוש בשפה נאותה וכיבוד זכויותיהם של המשתתפים בקהילה
וכל אדם אחר. אם נתקלת בפרסום תוכן בלתי הולם באתר, אנא פנה אלינו בכתב באמצעות אתר האינרנט הנגיש מכל דף
באתר ופנייתך תטופל בכל ההקדם. על פנייתך לכלול את הפרטים הבאים:

• שמך המלא;
• כתובת דואר אלקטרוני פעילה שלך, על מנת שנוכל ליצור עמך קשר;
• תיאור קצר של התוכן הבלתי הולם שפורסם באתר;
• קישור לדף באתר שפורסם בו התוכן שלטענתך הינו בלתי הולם.
לאחר קבלת פנייתך, העמותה עשויה לפנות אליך על-מנת שתספק לה מידע נוסף, לצורך בירור תלונתך.
שים לב: כל גולש באתר רשאי לדווח לעמותה על תוכן בלתי הולם, גם אם אינו משתמש רשום. העמותה תבדוק את התוכן נשוא
תלונתך ותשקול להסירו או לחסום את הגישה אליו רק אם להבנתה התוכן מפר את תנאי השימוש באתר, ואת תרבות השיח
הנאות, ובפרט אם ניכר על פניו כי התוכן אסור לפרסום באתר, בהתאם לפרק "תכנים האסורים לפרסום באתר" המופיע לעיל.
יודגש: ה עמותה אינה מתחייבת להסיר כל תוכן שנטען לגביו כי הוא בלתי הולם. העמותה רשאית לשנות את ההסדר האמור
בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי, או בהתאם לדרישות החוק. כל פעולה שהיא שהעמותה תבצע בעקבות קבלת תלונה אינה
מהווה הודאה כי התוכן הולם או בלתי הולם .
דיווח על תוכן מפר זכות יוצרים
העמותה מכבדת את זכויות הקניין הרוחני של אחרים, ומבקשת ממשתמשי האתר לנהוג באופן דומה.
אם אתה סבור כי תוכן מסוים המופיע באתר מפר את זכויות היוצרים שלך, או זכויות יוצרים שאתה מייצג, אתה רשאי לפנות
בכתב לעמותה, באמצעות כתובת הדוא"ל org.zion-nekudat@ranib או באמצעות פנייה בתחתית עמוד האתר. העמותה
תעשה כמיטב יכולתה על-מנת לטפל בפנייתך בהקדם האפשרי. על פנייתך לכלול את הפרטים הבאים:
• זיהוי של היצירה המוגנת אשר לטענתך זכויות היוצרים בה הופרו. אם פנייתך כוללת דיווח אודות מספר יצירות, אנא צרף
פירוט מספק לגבי כל יצירה ויצירה;
• זיהוי ומיקום התוכן באתר שלטענתך מפר את זכויות היוצרים ביצירות המוגנות עליהן דיווחת, ושהסרתו ו/או מניעת הגישה
אליו מתבקשת על-ידך )"התוכן המפר לכאורה"(;
• פרטי ההתקשרות עמך: שם מלא, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני פעילה;
• הצהרה לפיה הנך סבור בתום-לב כי השימוש באתר בתוכן המפר לכאורה מהווה שימוש אסור ובלא הרשאה מבעל זכויות
היוצרים ו/או נציגיו ו/או הוראות החוק.
• הצהרה לפיה כל המידע שנמסר על-ידך הוא נכון ומדויק.
לאחר קבלת פנייתך, העמותה עשויה לפנות אליך בבקשה לספק מידע נוסף או משלים, קודם להסרת התוכן המפר לכאורה.
העמותה רשאית גם למסור את פרטיך לאדם ו/או לגוף אשר פירסם לאתר את התוכן המפר לכאורה, על-מנת שיוכל לפנות אליך
במישרין ולהגיב לטענותיך.
שים לב: כל גולש באתר רשאי לדווח לעמותה על תוכן מפר זכות יוצרים, גם אם אינו משתמש רשום. העמותה תבדוק את התוכן
המפר לכאורה ותשקול להסירו או לחסום את הגישה אליו רק אם להבנתה הוא אכן מפר זכות יוצרים של צד שלישי.
יודגש: העמותה אינה מתחייבת להסיר כל תוכן שנטען לגביו כי הוא מפר זכות יוצרים. העמותה רשאית לשנות את ההסדר
האמור בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי, או בהתאם לדרישות החוק. כל פעולה שהיא שהעמותה תבצע בעקבות קבלת תלונה
אינה מהווה הודאה בקיומה או באי קיומה של הפרת זכות יוצרים.
קישורים
בעת השימוש באתר, אתה עשוי למצוא קישורים (Links (לעמודים ותכנים שונים ברשת. מרבית התכנים אליהם יפנו הקישורים
אינם מתפרסמים על ידי העמותה, או מטעמ ה, והעמותה אינה שולטת או מפקחת עליהם. העובדה שהאתר מקשר לתכנים אלה
אינה מעידה על הסכמת העמותה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום
הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או

סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. העמותה לא אחראית לתכנים שאליהם מובילים
הקישורים ואינ ה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם . העמותה לא מתחייבת כי הקישורים
שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לעמוד אינטרנט פעיל והיא רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע
מהוספת קישורים חדשים – הכול, לפי שיקול דעתה המוחלט.
פרטיות
העמותה מכבד ת את פרטיותך בעת השימוש באתר. מדיניות הפרטיות של האתר מהווה חלק בלתי נפרד מהמסמכים המחייבים.
הואיל ומדיניות הפרטיות עשויה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותעיין בה מעת לעת.
בהסכמתך למסמכים המחייבים, אתה מאשר כי העמותה רשאית, לפי שיקול דעתה ואם תסבור כי אתה זקוק או שתוכל להסתייע
בהדרכתם של אנשי מקצוע, להפנות אליך אנשי מקצוע לרבות פסיכולוגים ו/או עובדים סוציאליים.
קניין רוחני
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים הניתנים בו ובתוכן הכלול בו הן של העמותה בלבד, או של צדדים שלישיים
אחרים )לרבות משתמשי האתר המעלים אליו תכנים(, שהתירו לעמותה להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, לבצע בפומבי,
לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות
או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי , בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או
בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מן העמותה או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי
ההסכמה ) ככל שתינתן(.
עם זה, תנאי שימוש אלה לא מונעים שימוש בתכנים שבאתר בהתאם להוראות חוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007 ,כגון שימוש
הוגן. בכל מקרה חובה לציין את שם/שמות היוצר/ים בעת השימוש בפריט. חל איסור על פגיעה בכבודו או בשמו של היוצר
באמצעות סילוף או שינוי של היצירה.
סימני מסחר ומודעות פרסומת של מפרסמים באתר )ככל שישנם(, לרבות תומכים ונותני חסות, הינם קניינם של מפרסמים אלה
בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.
למידע נוסף על זכויות היוצרים ותנאי השימוש בפריטים ניתן לפנות לצוות זכויות יוצרים באמצעות כתובת הדוא"ל:
.copyright@nekudat-zion.org
אחריות
בכל מקום במסמכים המחייבים בו מפורטת אחריותה של העמותה, או היעדרה של אחריות כאמור, תהיה הכוונה גם לאחריותם
של עובדיה, מנהליה והפועלים מכוחה או בשמה.
השימוש באתר ובכל תוכן, או שירות בו ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה והעמותה לא תישא באחריות לכל נזק ישיר או
עקיף )לרבות נזקים פיזיים או נפשיים( שייגרמו לך או למי מטעמך או לכל צד שלישי אחר, לרבות כל הפסד, אובדן או הוצאה ,
הקשורים, או נובעים, במישרין או בעקיפין עם האתר וכל תוכן ושירות הכלולים בו.
חלק מן התכנים באתר יכול ויכללו עדויות וקטעים הכוללים תיאורים גרפיים של תכנים מלחמתיים, שעלולים להיות קשים לצפיה,
לעורר קושי או להוות טריגר. על אף שהעמותה תשתדל לסנן תכנים כאלו ושומרת על זכותה שלא להעלות חומרים כאלה
ולהסירם בכל עת, העמותה לא לוקחת אחריות ולא תוכל לצפות, כי העמותה תסיר באופן מוחלט תכנים העלולים להיות קשים
לצפיה.
התכנים והשירותים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (IS AS .(לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל
טענה, תביעה או דרישה כלפי העמותה בגין תכונות התכנים, השירותים והאתר, יכולותיהם, מגבלותיהם, הכללים הנוהגים
לגביהם והתאמתם אליך ולצרכיך .
העמותה אינה מתחייבת ששירותי ותכני האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו
חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי ומאגרי העמותה, או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכול , בחומרה,
בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל העמותה או אצל מי מספקיה.

שיפוי
הנך מתחייב לשפות את העמותה, עובדי ה , מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד , אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו
לו – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה או אילו מהמסמכים המחייבים.
שינויים והפסקת פעילות
העמותה רשאי ת לשנות מעת לעת את מבנה האתר, המראה שלו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו ותהיה רשאי ת
לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכול , בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב
באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים
בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העמותה בגין ביצוע שינויים כאמור
או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל העמותה תהיה רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים והתכנים באתר, כולם או מקצתם.
שינוי במסמכים המחייבים
העמותה רשאי ת לשנות מעת לעת את תנאי השימוש או כל אחד מהמסמכים המחייבים. המשך השימוש באתר לאחר השינוי
בתנאים מעיד על הסכמתך לתנאים החדשים ו/או למסמך המחייב הרלבנטי. אם אינך מסכים עם הנוסח המעודכן של המסמך
המחייב הרלבנטי, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר. בכל מקרה, תמיד תוכל לצפות בגרסה העדכנית ביותר של תנאי
השימוש ושאר המסמכים המחייבים באמצעות הכפתורים הייעודיים באתר.
דין וסמכות שיפוט
על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט בגין כל דבר ועניין הנובע מהמסמכים המחייבים או מהאתר,
מוקנה באופן בלעדי לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל -אביב, ישראל.
המחאה
אינך רשאי להעביר או להמחות זכויות מכוח ההסכמים המחייבים בלא קבלת הסכמת העמותה בכתב ומראש. העמותה רשאי ת
להעביר את זכויותיה באתר או בכל חלק בו לכל צד שלישי, לפי שיקול דעתה המוחלט, ובלבד שאותו צד שלישי יקבל כלפיך את
התחייבויות העמותה לפי המסמכים המחייבים.
עודכן לאחרונה: 23 מאי 2022